بک نوع کارت اعتباری برای پرداخت های بین المللی میباشد